Futanto Kft.
Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató / nyilatkozat (Cookie nyilatkozat)

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

Jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse az Futanto Kft. (székhely: H – 1106 Budapest, Hatház utca 1. fszt. 11., cégjegyzékszám: 01-09-981519, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbíróságmint cégbíróság, adószám: 23854752-1-42) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

Az Futanto Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) a https://tanclaz.hu internetes honlap, weboldal (továbbiakban: Weboldal) működtetése és az azzal összefüggésben lévő tevékenysége során a Weboldalra látogatók és különböző funkciókra regisztrálók valamint ajánlatkérők (továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli. Érintett tudomásul veszi, hogy a Weboldal látogatása ingyenes, ahhoz személyes adatok megadása nem szükséges, azonban az egyéb szolgáltatások igénybevétele esetén személyes adatok megadása szükséges.

Szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Szolgáltató elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

2. Az adatkezelő megnevezése

név: Futanto Kft.
székhely és levelezési cím: H – 1106 Budapest, Hatház utca 1. fszt. 11.
adószám: 23854752-1-42
cégjegyzékszám: 01-09-981519
cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbíróság
telefonszám: +36 30 815 5837
e-mail cím: info.futanto@gmail.com
weboldal: https://tanclaz.hu
adatkezelési nyilvántartás szám: NAIH-146055/2018.

3. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

Az adatkezelésre a Weboldal internetes tartalmának az Érintett a hozzájárulást az egyes adatkezelések tekintetében a portál használatával, az arról elérhető szolgáltatások igénybevételével, a regisztrációval, illetve az adatok önkéntes megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az Weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

Az adatkezelés célja a portálon közzétett információk, szolgáltatások elérésének és jogszerű igénybevételének biztosítása. Szolgáltató az Érintett által megadott – az adatkezelési cél eléréséhez szükséges és arra alkalmas – adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szolgáltatások, termékek elérése, megrendelése, a kapcsolódó információk megismerése, az érintettel létrejövő szerződéses kapcsolatból származó kötelezettségek teljesítése és jogosultságok érvényesítése, továbbá a portál és a szolgáltatások jogszerű és biztonságos működtetése, harmadik felek jogos érdekeinek védelme érdekében kezeli.Szolgáltató úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy a tőle telhető legnagyobb körültekintéssel biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

A portál működéséhez, azon az Érintett által végrehajtott intézkedésekhez, aktivitáshoz kapcsolódó naplóadatokat – a bejelentkezéshez igénybevett számítógép, illetve más, a honlap elérésére használt eszköz technikai azonosító adataival – adatkezelő rendszere külső beavatkozás nélkül, automatikusan rögzíti. Ezen adatok rögzítéséhez és kezeléséhez Érintett a portál megnyitásával, illetve a szolgáltatás igénybevételével kifejezetten hozzájárul. Harmadik fél természetes személy tulajdonát képező eszköz igénybevétele esetén az adatfelvétel jogszerűségéért a portál, illetve az arról elérhető szolgáltatások használója felel. Az Érintettek által a portál, illetve a szolgáltatások eléréséhez, használatához igénybevett böngészők, egyéb szoftverek és eszközök adatrögzítése és kezelése aSzolgáltató érdek- és felelősségi körén kívül történik, azokért adatkezelő nem vállal felelősséget.

Érintett tudomásul veszi, hogy a portál és az arról elérhető szolgáltatások igénybevétele során rögzítésre kerülő adatkapcsolati és hozzáférési információk, naplóadatok a portál biztonságos működtetése, továbbfejlesztése, minőségbiztosítása, Szolgáltató és az érintettek jogos érdekeinek érvényesítése, az esetlegesen szükségessé váló hatósági adatszolgáltatások teljesítése, továbbá ügyfélstatisztikák készítése céljából felhasználhatók.

Az automatikusan felvett adatok egyéb személyes adatokkal, illetve más honlapok vagy szolgáltatások Érintett általi igénybevételekor keletkező adatokkal – a jogszabály által előírt esetek kivételével – nem kapcsolhatók össze.

A Weboldal a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználók számítógépén a látogatások során egy vagy több adatcsomagot, cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt, technikai állományt – telepíthet, amely(ek) révén azok böngészője egyedileg azonosítható lesz. A rendszer a cookie-kat csak megnyitás esetén küldi el a látogatók számítógépére, azok csak az adott oldal / aloldal meglátogatásának tényét és a megnyitás időpontját rögzítik, további információt nem tárolnak.

Alkalmazott cookie-k:
– átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Weboldal egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
– állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben hogyan lehet letiltani a cookie-kat, hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Szolgáltató automatikus adatgyűjtő eszközökkel (cookie-kal) a Webhely használata során a következő automatikusan keletkező információkat használhatja fel:
– a számítógép internetprotokoll-címe (IP-címe)
– domain-név (URL)
– a hozzáférés adatai
– az ügyfél file lekérés (mely oldalakat tekint meg és milyen hivatkozásokra kattint rá)
– a HTTP válaszkód
– a weboldal adatai ahonnan a lekérés történt
– a látogatás alatt forgalmazott bájtok mennyisége
– a látogatás időpontja és hossza a megtekintett oldalak adatai
– a használt böngészőprogram típusa és nyelve

Érintett a hozzájárulást az egyes adatkezelések tekintetében önkéntesen adja meg a Weboldal és annak különböző funkcióinak (pl: böngészés, ajánlatkérés, online ajánlatkérés, e-mail küldés, stb.) használatával, hírlevélre történő feliratkozással, kapcsolatfelvétel és ajánlatkérés útján, Szolgáltató egyéb szolgáltatásainak igénybevétele esetén, elektronikus, telefonos, személyes módon.

Az adatkezelés célja az Érintett minél magasabb színvonalú személyre szabott kiszolgálása, így az Érintett kérésére árajánlat küldése, információk biztosítása a termékekről, kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, időpont és részletek egyeztetése a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban, illetve egyéb tájékoztatás. Az adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása. Érintett ajánlatkérés és szolgáltatások igénybevétele esetén hozzájárulhat, hogy Szolgáltató hírlevélben és DM útján tájékoztathassa termékeiről és szolgáltatásairól. Szolgáltató a telefonbeszélgetéseket nem rögzíti.

Érintett önkéntes adatszolgáltatás keretében a lentebb meghatározott személyes adatait adja/ adhatja át kezelésre a Szolgáltató részére:
– név
– cégnév
– email cím
– telefonszám
– postacím (irányítószám/ország/település/utcanév/házszám)
– levelezési cím (irányítószám/ország/település/utcanév/házszám)
– számlázási adatok (bank, bankszámlaszám)

A működés során automatikusan rögzítésre kerülő technikai adatok kizárólag abban az esetben minősülnek személyes adatnak, amennyiben azok az érintettel kapcsolatba hozhatóak, illetve amennyiben az érintettel fennálló kapcsolatuk az adatkezelő által helyreállítható.

Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag. Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi
– a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
– a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

A megadott személyes adatok valódiságáért az Érintett felel, Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem köteles ellenőrizni. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett email címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott email címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott email címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintett terheli, aki az email címet regisztrálta.

A személyes adatok bevitele bizonyos esetekben kézzel, más esetekben azok automatizált feldolgozása során kerülnek rögzítésre. Szolgáltató fizikai, adminisztratív és akár informatikai eszközökkel is biztosíthatja a jogosulatlan adatbevitelt.

4. Adatkezelés időtartama

A feliratkozás során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart. A regisztráció Érintett általi törlésére, valamint az Érintett kérésére történő, Szolgáltató általi törlésére bármikor sor kerülhet.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint az egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

5. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban az adatokat nem tehetik közzé, harmadik személyek részére nem adhatják át. Szolgáltató eljáró munkatársai jelen adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseit ismerik és magukra nézve kötelezőnek ismerik el és teljes felelősséggel tartoznak.Személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi.

Személyes adat – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az Érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT tagállamokba irányuló adattovábbítás belföldi adattovábbításnak minősül. Adatkezelő harmadik országba nem továbbít személyes adatokat.

Szolgáltató működése során (informatikai rendszer üzemeltetése és fejlesztése, ajánlatok készítése, számlázási feladatok, szerződések szerinti feladatok, kivitelezések, megrendelések teljesítése, hírlevél küldés, könyvelés, szállítás, futárszolgálat, stb.) un. Adatfeldolgozókat vehet igénybe. Adatfeldolgozók kötelesek az Info tv-ben meghatározott módon felelősséget vállalni az eljárásban, folyamatban birtokukba kerül adatokkal kapcsolatban.

7. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek

Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával a Szolgáltató elérhetőségein keresztül.
A valóságnak nem megfelelő adatokat – amennyiben e tényről tudomást szerez és a valós adat rendelkezésére áll – Szolgáltató helyesbíti. A regisztráció során rögzített adatait Érintett bármikor módosíthatja, helyesbítheti Szolgáltató elérhetőségein keresztül.

Az adat törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.
Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított a tőle telhető legrövidebb időn belül, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt tájékoztatja. Ha a Szolgáltató az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Ha Érintett a tárgyévben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be, a megkeresésére adott tájékoztatás ingyenes.
Szolgáltató törli az adato(ka)t, ha az adatkezelés jogellenes, a törlést az érintett kéri, az adat hiányos, vagy téves és helyesbítésre nincs mód, az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának határideje lejárt, továbbá ha azt bíróság vagy a NAIH elrendelte, azonban a törlést jogszabály rendelkezése megtilthatja. Törlés helyett az adatkezelő a személyes adatot zárolja, ha azt az érintett kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés az érintett jogos érdekeit sértené. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt és általa
feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

Szolgáltató mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli amennyiben az a károsult (Érintett) szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Amennyiben Érintett a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a portál használata során bármilyen módon kárt okoz, Szolgáltató a regisztráló féllel szemben felmerülő kárigényét érvényesítheti. Ilyen esetben Szolgáltató minden elvárható segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértés megszűntetése, körülményeinek feltárása és a jogsértő személyének megállapítása érdekében.
Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
– az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
– 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
– 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
– 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

Érintett jogainak adatkezelő általi megsértése esetén bírósághoz (választása alapján a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez is) fordulhat, illetve bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) (címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, postacíme: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, portálcím: www.naih.hu).

7. Hírlevél

Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) email küldésére.
Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, kapcsolattartást, a megrendelések teljesítését, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást és tájékoztatást termékekről, akciókról, szolgáltatásokról, új funkciókról, aktuális információkról szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor email küldésére.
Az érintettek köre kiterjed a hírlevélre feliratkozó valamennyi érintettre.
Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást elsősorban Weboldalán tünteti fel, de Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az Érintettek részére.

A feliratkozás során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli, azokhoz adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá.

Szolgáltató saját döntése szerinti gyakorisággal küld hírlevelet. Az Érintett bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja. Hírlevél esetében Szolgáltató, mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Érintett a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából e-mailben vagy postai úton. A személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 30 munkanapon belül kerül sor. Az adatbázisból való törlés után Szolgáltató további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet.
A hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentésre került, az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartási azonosító száma: NAIH-146055/2018.

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, telefonszám, postacím, levelezési cím, stb.) megkeresse.
Továbbá ügyfél (Érintett) jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

8. Google Adwords használata

A portál html kódja Szolgáltatótól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A külső szerver segíti a honlapon a látogatottsági és egyéb web-analitikai adatok független auditálását. Ennek érdekében Szolgáltató használja a „Google AdWords” nevű online programot, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását is, mely a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 AmphitheatreParkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

Amikor Érintett egy weboldalt Google hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookieknak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így Érintett nem is azonosítható általuk.

Amikor Érintett a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Érintett a hirdetésre kattintott.
Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: https://policies.google.com/privacy

9. Google Analytics alkalmazása

A portál html kódja Szolgáltatótól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A külső szerver segíti a honlapon a látogatottsági és egyéb web-analitikai adatok független auditálását. Ennek érdekében Szolgáltató a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

Érintett által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás alapján előzőleg megrövidíti.

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje hogyan használta a Érintett a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A Google Analytics keretein belül a Érintett böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Érintett a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldal használattal kapcsolatos adatait, erre vonatkozóan további részleteket találhat a google.com oldalon vagy a következő linken található böngésző plugin által https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

10. Közösségi oldalak

Szolgáltató számos oldalon van jelen, melyeken az adatgyűjtés célja a Szolgáltató termékeinek, szolgáltatásainak, akcióinak népszerűsítése a Weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve a profil népszerűsítése, követése, „lájkolása”.

Valamennyi felhasználó érintett, aki regisztrált a Facebook / Google+ / Twitter / Pinterest / Youtube / Instagram / Tumblr / LinkedIn / Pinterest / Behance / Flickr / Vimeo / Dribbble / Stumbleupon / Foursquare / Digg / Lynkoss, stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta”, követi vagy üzenetben megkereste a profilt / fiókot / weboldalt. Az oldalakról Szolgáltató a következő adatokhoz férhet hozzá: felhasználó neve, felhasználó nyilvános profilképe, egyéb nyilvános adatai.

Az adatkezelés Érintett személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulása az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján történik. Amennyiben Érintett be van jelentkezve a közösségi oldalakra, előfordulhat hogy az adott közösségi hálózat a látogatását az Érintett közösségi fiókjához társítja. Amennyiben Érintett a megfelelő gombra kattint, a böngészője a vonatkozó információkat közvetlenül az adott közösségi hálózatnak továbbítja, és azokat ott tárolja.

Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat Érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

11. Nyereményjáték

Weboldalon és közösségi oldalakon meghirdetésre kerülő nyereményjátékokban való részvételhez szükséges adatok köre a legtöbb esetben megegyezik a hírlevél feliratkozás során megadott adatokkal. A személyes adatok a nyertesek egyértelmű azonosításához és értesítéséhez szükségesek. Szolgáltató a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja fel, azonban jogosult azokat az Szolgáltató által kezelt más adatbázisokkal összekapcsolni.

12. Egyéb rendelkezések

Amennyiben Érintettnek a szolgáltatások igénybevétele során kérdése, észrevétele merülne fel, a Weboldalon megadott elérhetőségek útján léphet kapcsolatba Szolgáltatóval.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot, szabályzatot egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Érintett a szolgáltatás(ok) további igénybevételével, ráutaló magatartással elfogadja a módosított nyilatkozatban foglaltakat a Weboldalon biztosított módon.

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más hivatalos szervek megkeresése esetén – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. Szolgáltató a hatóságok személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Weboldalon található külső hivatkozások (linkek) követésével letöltött tartalom nem áll a tartalomszolgáltató befolyása alatt, illetve az azokon fennálló jogok tekintetében felelősséget nem vállal. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket a tartalomszolgáltató törli vagy módosítja. Továbbá Szolgáltató nem felel a linkekben előforduló márkanevek, védjegyek használatáért, valamint azért, ha egy máshol készült tartalmi szolgáltatás sérti bárki hitét, ízlését, meggyőződését. A honlapon megjelent információk további felhasználásáért az azt felhasználó felel.

Szolgáltató által felhasznált anyagok számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért Szolgáltató felelősséget nem vállal. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Weboldal kiváló műszaki színvonalon szolgálja a felhasználókat. Nem garantálja azonban, hogy az internetes forrásokhoz való hozzáférés és az anyagok minősége folyamatos vagy hibamentes lesz, így
Szolgáltató nem tehető felelőssé azokért az esetleges károkért, amelyeket a forrásokon szereplő adatokhoz és információkhoz való hozzáférés előre nem látható, átmeneti szünetelése okoz, illetve melyeket a site közvetítésével letöltött digitális adatok okoznak. Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott vagy publikált anyagokért, melyekhez a Weboldal kapcsolódik. Szolgáltató a külső forrásokból származó adatok és információk pontosságáért és valódiságáért felelősséget nem vállal, az esetlegesen ebből eredő veszteségek vagy károk rendezésére nem kötelezhető.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Érintett a jelen felhasználási és adatkezelési szabályzat elolvasása után, a felhasználási feltételek elfogadásával az alábbi hozzájárulást magára nézve elfogadottnak tekinti. Hozzájárulás tartalma: „Az Adatkezelési Nyilatkozatot átolvastam, Szolgáltató megfelelően tájékoztatott az adataim kezelésével kapcsolatban és a hírlevélre való feliratkozás során, megadott adataimat Szolgáltató. az nyilatkozatban leírtaknak megfelelően kezelheti, feldolgozhatja.”

A Weboldal megjelenő cikkek, bejegyzések, hanganyagok, adatok, fejlesztések, design Szolgáltató. tulajdonát képezik, tartalmuk eltérő megjelölés hiányában a Szolgáltató szellemi alkotásai, így szerzői jogvédelem alatt állnak és kizárólag a vonatkozó törvényi korlátok között használhatóak fel.

Szolgáltató hozzájárul a honlapon közzétett cikkek, hanganyagok, videók, egyéb szerzői művek többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvánosság számára hozzáférhetővé tételéhez, médiumokban történő közzétételéhez azzal, hogy felhasználás esetén minden esetben fel kell tüntetni a forrást – amennyiben rendelkezésre áll, a szerző nevével együtt – és a honlapról felhasznált tartalomra mutató hiperhivatkozást, közvetlen linket (https://tanclaz.hu).